Obchodní podmínky

Navštívením stránek Slevy-Auto-Moto.cz a jejich využitím návštěvník potvrzuje, že se seznámil s níže uvedenými obchodními podmínkami.
Obchodní podmínky se vztahují na všechny osoby, které navštíví stránky Slevy-Auto-Moto.cz a nabývají platnosti jejich uveřejněním. Vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí občanským zákoníkem zákon číslo 40/1964 Sb. v platném znění a zákonem o ochraně spotřebitele zákon číslo 634/ 1992 Sb. v platném znění. Obsah stránek nelze uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu vlastníka.

Vymezení pojmů

Provozovatel portálu je Autofolie Praha s.r.o., Plzeňská 518/281, 15500, Praha 5.

Datum zápisu: 17. ledna 2012

Spisová značka: C 188600 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 24206725  DIČ: CZ24206725 (plátce DPH)

Uživatel je osoba, která navštíví nebo jakkoliv jinak využívá stránky Slevy-Auto-Moto.cz.
Spotřebitel je osoba, která s provozovatelem uzavřela spotřebitelskou smlouvu a má právo využít dárkový poukaz u poskytovatele.
Poskytovatel je fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje služby nebo produkty, které jsou předmětem dárkového poukazu.
Spotřebitelská smlouva (spotřebitel a poskytovatel) je smlouva uzavřená mezi spotřebitelem a poskytovatelem. Tato smlouva vzniká zasláním potvrzení objednávky e-mailem provozovatelem. Dárkový poukaz dává spotřebiteli právo využít služeb nebo produktů poskytovatele za podmínek uvedených na stránkách Slevy-Auto-Moto.cz či na dárkovém poukazu samotném.

 

Podmínky použití dárkového poukazu

Dárkový poukaz je možné využít na služby nebo produkty poskytované poskytovatelem za podmínek na něm uvedených. Dárkový poukaz není směnitelný za peníze či jinou protihodnotu. Pokud nedojde k jeho plnému využití, není poskytovatel ani provozovatel povinen vrátit zbytek jeho hodnoty. Provozovatel, ani poskytovatel není zodpovědný za ztracené nebo ukradené dárkové poukazy nebo referenční číslo na dárkovém poukazu.

 

Uzavření spotřebitelské smlouvy (spotřebitel a poskytovatel)

Spotřebitelská smlouva mezi spotřebitelem na jedné straně a poskytovatelem služby na straně druhé. Zavazuje poskytovatele poskytnout spotřebiteli služby nebo produkty za podmínek uvedených na stránkách Slevy-Auto-Moto.cz či na dárkovém poukazu samotném. Spotřebitel objednává služby či produkty prostřednictvím stránek Slevy-Auto-Moto.cz. Předmětem objednávky je dárkový poukaz umožňující spotřebiteli využít služeb či produktů poskytovatele.

 

Uzavření spotřebitelské smlouvy (spotřebitel a provozovatel)

Provozovatel si vyhrazuje právo objednávku na dárkový poukaz od spotřebitele nepřijmout v případě, že nedojde k splnění podmínek stanovených provozovatelem. Provozovatel o této skutečnosti vyrozumí spotřebitele e-mailem. Potvrzením přijetí objednávky provozovatelem je e-mail zaslaný spotřebiteli. V případě potvrzení objednávky provozovatelem je spotřebitel povinen uhradit celkovou částku objednávky ihned po potvrzení objednávky provozovatelem, nejpozději však do následujícího pracovního dne. Po zaplacení celkové částky spotřebitelem, je provozovatel povinen zaslat spotřebiteli e-mail, s objednaným dárkovým poukazem. Odesláním objednávky uzavírá spotřebitel spotřebitelskou smlouvu i s provozovatelem. V případě, že spotřebitel neuhradí celkovou částku objednávky nebo neprovede storno objednávky do 7 dní od provedení objednávky, má provozovatel společnost Autofolie Praha s.r.o., sídlem Plzeňská 518/281, 15500, Praha 5, IČ: 24206725, DIČ: CZ24206725 (plátce DPH) Spisová značka: C 188600 vedená u Městského soudu v Praze, den zápisu: 17.01.2012 nárok na náhradu škody a to v celkové výši provedené objednávky spotřebitelem. Storno objednávky je nutné zaslat na e-mail info@slevy-auto-moto.cz 

 

Reklamační podmínky

Reklamace provedených služeb poskytovatelem nebo zakoupených produktů od poskytovatele si řeší spotřebitel s poskytovatelem.

Reklamace platby za provedené objednávky si řeší spotřebitel s provozovatelem. Reklamovat provedenou platbu lze na tel: 608 717 617 nebo na e-mail: info@slevy-auto-moto.cz

 

Cena a platební podmínky

Výše kupní ceny je uvedena u příslušné nabídky na stránkách Slevy-Auto-Moto.cz a dále na zakoupeném kupónu. Spotřebitel souhlasí s výši uvedené ceny potvrzením a odesláním objednávky provozovateli. Spotřebitel je povinen uhradit celkovou částku objednávky bankovním převodem nebo platební kartou ihned po potvrzení objednávky provozovatelem, nejpozději však do následujícího pracovního dne.

 

Vrácení kupónu v 14denní lhůtě

Jak postupovat, když zakoupený kupón chcete vrátit v zákonné 14denní lhůtě?

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zakoupený kupón vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí kupónu.

Pro dodržení 14denní lhůty je rozhodující, kdy nám je doručeno odstoupení od smlouvy. Doručením se rozumí informace, že chcete od smlouvy odstoupit. Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po zaslání kupónu spotřebiteli (např. kupón je zaslán v pátek, doba pro vrácení kupónu se počítá od soboty včetně).

Odstoupení od smlouvy musí být doručeno ve lhůtě, nestačí tedy jeho zaslání v poslední den lhůty. Odstoupení od smlouvy můžete zaslat elektronicky na info@slevy-auto-moto.cz

Kupón můžete vrátit osobně na pobočce Autofolie Praha s.r.o., Plzeňská 518/281, 15500, Praha 5 a to v pracovní dny 08:00 – 18:00.

Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit také písemně, a to zasláním kupónu na adresu:
Autofolie Praha s.r.o., Plzeňská 518/281, 15500, Praha 5.
V případě písemného vrácení kupón je kupující povinen předem informovat prodávajícího na e-mail info@slevy-auto-moto.cz, zaslat v příloze e-mailu kupón a číslo bankovního účtu, kam budou zaslány peníze za vrácený kupón.
Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od doručení voucheru zpět prodejci.

 

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
  • Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

Platnost obchodních podmínek

Obchodní podmínky jsou platné od data vyhlášení provozovatelem a v plném rozsahu nahrazují předchozí změny. Změny obchodních podmínek jsou možné pouze s písemným souhlasem provozovatele. Pokud by se jakákoliv část obchodních podmínek stala z jakýchkoliv důvodů právně neúčinnou, netýká se to zbývajících částí. Místo jurisdikce je určeno sídlem prodávajícího.

 

Jistota vrácení peněz

Pokud poskytovatel odmítne službu poskytnout, nedodrží slíbené podmínky, zkrachuje nebo uzavře svoji provozovnu, poskytneme vám plnění a navrátíme vám zpět peníze za váš dárkový poukaz, a to do 30 dní od vydání dobropisu.

 

Sledujte nás také na:

facebook